niedziela, 30 czerwca 2013

Jaki jest średniodobowy pomiar ruchu na terenie naszej gminy na krajówce i wojewódzkiej?

       Co 5 lat prowadzone są w Polsce pomiary ruchu drogowego. Te pomiary nie omijają także naszej gminy, w tym głównych arterii komunikacyjnych, jakimi są droga krajowa nr 31 i droga wojewódzka nr 122.  Oto wyniki mojej kwerendy internetowej.


        Za prekursora pomiarów ruchu drogowego przyjmuje się Francję, która w 1844 roku rozpoczęła pierwsze pomiary, a później powtarzała je co kilka lat. Pierwszą jednostką pomiarową był wtedy zaprzęg konny.
      W Polsce pomiary ruchu na początku koncentrowały się w miastach, gdzie liczono ruch na głównych traktach miejskich w okresach wzmożonej aktywności ludności, takich jak zjazdy sejmików, targi i odpusty. Regularne pomiary ruchu miejskiego zaczęto organizować w okresie międzywojennym XX w. Pierwsze pozamiejskie badanie przeprowadzono w 1926 roku. Zostało ono powtórzone trzykrotnie w odstępie 4 lat. Po II Wojnie Światowej pomiary ruchu drogowego wznowiono w 1954 roku.
       Ostatni Generalny Pomiar Ruchu odbył się w 2010 roku. Rejestracja ruchu odbyła się w 1793 punktach pomiarowych i prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu). Oto jego wyniki dla naszej gminy:

SDR na drodze krajowej nr 31 

SDR na drodze wojewódzkiej nr 31 w 2010 roku

 Dla porównania SDR na drodze wojewódzkiej nr 31 w 2005 roku


       Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg (ich przekroju, geometrii, skrzyżowaniach, itp.). Określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu. Na podstawie wyników GPR podejmowane są również decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz