wtorek, 16 kwietnia 2013

Szkuasz pracy na stanowisku urzędniczym? Zgłoś się do Urzędu Gminy w Widuchowej

         W związku ze zwolnieniem się stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, wszczęta została procedura konkursowa w celu obsadzenia vacatu. Jeśli czujesz się na siłach i masz niezbędne kwalifikacje, złóż swoją aplikację. Masz 8 dni, aby przygotować dokumentację.


Stanowisko pracy znajduje się na poddaszu z prawej strony od balkonu

Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
Podinspektor do spraw organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, organizacja i zarządzanie.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej
4. Biegła obsługa komputera, faksu, kserokopiarki, skanera.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku urzędniczym.
8. Nieposzlakowania opinia.
Wymagania dodatkowe:
1. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność.
4. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu.
2. Ewidencja korespondencji.
3. Prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów Urzędu.
4. Prowadzenie sekretariatu Urzędu i Wójta.
5. Prowadzenie rejestrów publicznych i teleinformatycznych.
6. Obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych.
7. Prowadzenie prenumerat prasy i czasopism.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
7. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
10. Podpisane oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Podstawowy system pracy 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie mieszane.
W związku z wykonywanymi zadaniami możliwa praca w terenie.
2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Widuchowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2013r. jest niższy niż 6 % .
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, pok.nr 22 (Referat Organizacyjny) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym,w terminie do dnia 25 kwietnia 2013r. do godziny 15 15 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Widuchowa  po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

Wójt Gminy Widuchowa
Michał Lidwin


źródło: www.widuchowa.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz